Zakres Robót obejmuje:

 • budowę drogi ekspresowej S6 i S11 o łącznej długości 21 km,
 • budowę pięciu węzłów drogowych,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych
 • budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
 • budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S6 i S11,
 • budowę przepustów,
 • budowę przejść dla zwierząt,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,

 • budowę oświetlenia,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi,
 • budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
 • budowę zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem,
 • przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
 • przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV, 220 kV i 110 kV,
 • przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • przebudowę gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia,
 • przebudowę kolizji urządzeń teletechnicznych,
 • przebudowę kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przebudowę urządzeń melioracji,
 • rozbiórkę istniejących budynków kolidujących z pasem drogowym.